Obchodné podmienky


Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Milan Vlček-VMTOP, Hliny 1411/3 (Gagarinova 3), Považská Bystrica, 017 07, IČO: 43 105 670, IČ DPH: SK1074825257, ďalej len "predávajúci", na jednej strane a osobami využívajúcimi služby Internetového obchodu predávajúceho na strane druhej, ďalej len "kupujúci".
Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu,

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Všetok sortiment v tomto e-shope je vyrábaný na zákazku.
Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s Občianským zákonníkom právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

4. Informácie o tovare


Predávajúci uvedie na stránkach svojho internetového obchodu základné údaje o tovare, ktoré ponúka, a to názov, koncovú cenu za tovar v EUR aj pre jednotlivé varianty produktov, záručnú dobu, ktorá je na tovar poskytovaná, informáciu o termíne dodania, prípadne ďalšie informácie opisujúce napr charakteristiku tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil.

5. Proces objednania, dodacie podmienky


Predávajúci ponúka ako spôsob dodania objednaného tovaru ako balík prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou GLS na dobierku, o čom bude zákazník vopred informovaný. Poštovné na zrkadlá a ďalšie drobné predmety je 8,- EUR.
Na ostatné predmety sa vzťahuje individuálne poštovné, v závislosti od hmotnosti a veľkosti balíka, najviac20,- EUR. Toto je povinný predávajúci oznámiť zákazníkovi pri objednávaní tovaru.
V situácii, keď kupujúci objednáva väčšie množstvo tovaru, platí lehota pri tovare s najdlhšou dostupnosťou. V prípade záujmu kupujúceho je možné individuálne objednávku vybaviť po častiach. Za dobu prepravy je považované najviac 5 dní.
Kupujúci obdrží spolu s objednaným tovarom ďalej faktúru na tento tovar a ak to charakter tovaru vyžaduje, aj záručný list, návod na montáž a homologizačný list.
V prípade, že predávajúci nie je schopný objednaný tovar kupujúcemu zaistiť, prípadne je schopný dodať len časť objednávky, bude o tom bezodkladne informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Reklamačné podmienkyZáruka na tovar je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( § 621 Občianskeho zákonníka ďalej len "OZ").
Reklamovať je možné len tovar zakúpený u firmy Milan Vlček-VMTOP. Tovar zakúpený u autorizovaného predajcu je možné reklamovať iba u predajcu kde bol zakúpený.
— Pri všetkých typoch reklamácií, alebo nezhody tovaru s objednávkovým tlačivom kupujúci kontaktuje predajcu. Ako podklad pre posúdenie reklamácie je potrebné vyhotoviť fotky, a to:
— Detailná fotodokumentácia reklamovaného tovaru a jeho časti, kvôli ktorej si zákazník uplatňuje reklamáciu,
— Reklamovaný tovaru musí byť riadne zabalený v kartónovom obale primeranej veľkosti, aby nedošlo manipuláciou k jeho poškodeniu počas prepravy. Spolu s ním musia byť zaslané všetky potrebné dokumenty, s ktorými bol doručený zákazníkovi.
— Nárok na uplatnenie práv zákazníkom v záručnej dobe nejde uplatniť v nasledovných prípadoch :
— Reklamácia bola uplatnená po uplynutí záručnej doby
— S tovarom bolo zaobchádzané neodborne
— Tovar bol poškodený nadmerným zaťažením
— Tovar je znečistený

Náklady reklamačného konania


— V prípade oprávnenej a potvrdenej reklamácie predávajúcim dopravu reklamovaného tovaru zabezpečuje predajca.
— V prípade neoprávnenej reklamácie hradí všetky náklady spojené s vybavením služby zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
— V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci je povinný závadu opraviť, alebo vymeniť vadný výrobok alebo jeho časť za nový v lehote 30 dní.
— Plynutie reklamačnej doby začína plynúť dňom vyzdvihnutia reklamovaného tovaru prepravnou firmou.

E-shop & webdesign [WebProduction]Zásady ochrany osobných údajov